Reglementen

 

Algemeen

 

Opgepast vanaf nu dient er rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van beluchtingsystemen en een fontein.
Deze dure installatie zorgt ervoor dat de vissen en planten voldoende zuurstof krijgen.
Wie de installatie beschadigd zal opdraaien voor de gemaakte schade.
Dus vragen we om niet in de onmiddellijke omgeving van de drie toestellen te vissen.
Indien dit toch gebeurd en er ontstaat schade , dan zal de hengelaar gesanctioneerd worden en zijn alle onkosten voor hem te laste.
Gelieve hier ALLEMAAL rekening mee te houden .

Iedereen in het bezit van een geldige jaarvergunning heeft het recht te vissen in de Stationsvijver met drie lijnen voorzien van één haak, van 's morgens 6 uur tot s'avonds 22 uur vanaf 1 februari tot 31 december.
Vanaf 22 uur dient men in het bezit te zijn van een palingvergunning (vissen tot 01h00 na middernacht) of een nachtvergunning (vissen 24h op 24h) of een 24u-vergunning.
Nachtvissers MOETEN, vooraleer te starten met vissen in het bezit zijn van een nachtvergunning.
Ieder dient steeds op de genummerde plaatsen te vissen en elke hengelaar heeft recht op één plaats.
De lijnen dienen zo opgesteld dat een andere hengelaar steeds op het volgende nummer zonder hinder kan vissen.

Het wandelpad dient steeds  te worden vrijgehouden.  Koorden of tenten mogen de doorgang niet belemmeren.

Voorvoederen is verboden en er mogen geen plaatsen worden voorbehouden tenzij voor de ingerichte wedstrijden.
Op wedstrijddagen mag vanaf 9 uur niet meer op de voorbehouden plaatsen gevist worden.

Ieder gevangen vis dient onmiddellijk teruggezet te worden, uitgezonderd paling.

De snoekvangst is slechts toegelaten van 1 april tot 31 december.

Het visverlof is strikt persoonlijk en dient op vraag van de viswachter of van ieder bestuurslid steeds spontaan te worden getoond.

Lidgeld:

Lid vanaf 14 jaar (jaarvergunning: vissen vanaf 06h00-22h00)

50 €

Vanaf 65 jaar en 10 jaar lid (jaarvergunning: vissen vanaf 06h00-22h00)

40 €

Kadetten tot 14 jaar (jaarvergunning: vissen vanaf 06h00-22h00)

10 €

Palingvergunning(: vissen 06h00 tot 01h00 na middernacht)

75 €

Nachtvergunning karper(: vissen 24h op 24h)

120 €

24-uur vergunning.

25 €

Dagvergunning (vissen van 06h00 - 22h00)

5 € per lijn (max. 3 lijnen)


Afval dient terug meegenomen te worden.
Overtredingen worden met sancties bestraft (van een jaar schorsing tot definitieve uitsluiting of gasboete van de gemeente 350€)

Gelieve geen leefnet te gebruiken ten einde de gevangen vis maximale overlevingskansen te bieden.


Clubs die een wedstrijd willen houden betalen 5€ per hengel.

Het bestuur rekent op een stipte navolging van dit reglement en uw sportiviteit.
De maatschappij is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.


Wedstrijdreglement kampioenschap Vaste Hengel

 

1. Er wordt in 2 sectoren gevist.
2. Levend voer : maximum één doos van 2,2 pints. Het teveel mag in geen geval bij de visplaats behouden blijven.
3. Gekleurde maden zijn verboden. Er mogen ook geen gekleurde maden aan de haak gebruikt worden.
4. Het andere voer dient volledig in de emmer van 10 liter te kunnen.
5. Seinen:
    1ste signaal : dertig minuten voor aanvang van de wedstrijd om 10u30 ,voederen gedurende 10 min.
    2de signaal: om 11u00 aanvang wedstrijd
    3de signaal : om 15u55 vijf minuten voor het einde van de wedstrijd
    4de signaal :om 16u00 einde wedstrijd.
6. Vis gehaakt voor het eindsignaal dient ten laatste vijftien minuten na het einde van de wedstrijd uit het water te zijn.
7. Vis dient niet in de muil gehaakt te zijn.
8. Hengellengte 11,5 m
9. Iedereen dient op de gelote plaats te vissen. Hulp bij het scheppen van vis op de hoge muur is toegelaten.
10. Indien een kadet van minder dan 12 jaar deelneemt mag hij naast de vader of vriend geplaatst worden
11. Na de weging dient de visser de vis zelf terug te zetten om het aantal dode vissen zoveel mogelijk te beperken en de wegers te helpen.
12. Een maximum van 10 brasems per leefnet.
      De lengte van het leefnet dient minimum 4 meter te zijn, dit om de dure vis te beschermen.
13. Elke visser dient aanwezig te zijn tot het einde van de wedstrijd, zoniet wordt die beschouwd als niet
      deelnemer en krijgt 40 punten.
14. Puntensysteem
      één punt per gram. ( = zuiver gewicht)
      Indien meer dan één maal dient gewogen te worden dan wordt er geen gewicht voor de weegzak
      afgetrokken bij de tweede en volgende wegingen.
      Bij gelijk gewicht, wint diegene met het kleinste nummer ( wat de prijs betreft ).
      Voor het kampioenschap krijgen de vissers hetzelfde aantal punten.
      Geen vis : laatst geklasseerde + twee punten.
      Niet deelgenomen: 40 punten.
15. Het kampioenschap gaat over zeven wedstrijden. De zes beste uitslagen komen in aanmerking door
      optelling van de plaatsen. Het kleinste totaal wint. Bij gelijk aantal punten wint diegene met het hoogste
      aantal punten uit de zes in aanmerking genomen wedstrijden.

16. Slechts diegene die aan zes wedstrijden hebben deelgenomen komen in aanmerking voor een prijs in het
       kampioenschap.
17. Inleg 5 € per wedstrijd - kadetten : 2,5 €.
18. Koningschap telt niet mee voor kampioenschap.
19. Maximale lijnlengte is 5 meter.

 

Wedstrijdreglement Engelse wijze

 

1. Match, bolognaise, feeder, quiver-tip en winkler picker zijn toegelaten. In 2 sectoren.
2. Maximum één doos van 1.1 pints amorce, 1 doos van 1.1 pints maden en een doos van 1.1 pints casters of
    pieren.
3. Totaal andere voeders dienen in een emmer van 10 liter te kunnen.
4. Seinen:
         1ste signaal : dertig minuten voor aanvang van de wedstrijd,om 10u30 voederen.
         2de signaal : om11u00 aanvang van de wedstrijd.
         3de signaal :vijf minuten voor einde wedstrijd.
         4de signaal : om 16u00 het einde van de wedstrijd.
5. Er mag maar één maal zwaar gevoederd worden voor het begin van de wedstrijd (Vanaf 10h30 tot 11h00).
6. Vis gehaakt voor het eindsignaal dient ten laatste 15 minuten na afloop uit het water te zijn.
7. Een maximum van 10 brasems per leefnet. Twee leefnetten meebrengen, dit om de dure vis te beschermen.
8. Vis dient niet in de muil gehaakt te zijn.
9. Iedereen dient op de gelote plaats te vissen.
10. Er wordt gevist op zuiver gewicht.
11. De visser dient tot het einde van de wedstrijd aanwezig te blijven, zoniet wordt die beschouwd als niet
      deelnemer en krijgt 40 punten.
12. Bij gelijk gewicht wordt die met het kleinste nummer winnaar (wat de prijs betreft) voor het
      kampioenschap dezelfde punten. Geen vis = laatst geklasseerde + 2 punten. Niet deelnemen is 40 punten.
13. Het kampioenschap gaat over 5 wedstrijden + een koningschapwedstrijd die niet meetelt voor het
       kampioenschap.
       De vier beste uitslagen komen in aanmerking voor het kampioenschap.
       Er wordt in 2 sectoren gevist.
       Het kleinste totaal wedstrijdpunten wordt kampioen.
       Bij gelijk aantal punten wint diegene met het hoogste gewicht uit de vier in aanmerking genomen
       wedstrijden.
14. De Wedstrijden beginnen om 11h00, om 09h00 dient iedereen aanwezig te zijn in de kantine bij de trekking
       van de zitplaatsen.
       Indien je niet op tijd aanwezig kunt zijn, gelieve dan de verantwoordelijke  te
       verwittigen.
       De laatkomers kunnen niet deelnemen, dit om problemen bij de sector verdeling te voorkomen.
15. Inleg 5 € per wedstrijd.
16. Geen gekleurde maden toegelaten. Ook niet op de haak.


Wedstrijdreglement 50 plussers, mindervalide personen en 16jarigen tijdens de woensdagwedstrijden.

 

1. Iedereen moet in het bezit zijn van een vergunning.
2. Alle viswijzen toegelaten (match - quiver - bolognaise - feeder, vaste stok ...)
    De vaste stok vissers zitten samen in één lijn, Engelse wijze vissers zitten ook samen in één lijn.
    Er worden twee uitslagen gemaakt.
    Beurtelings wordt er van kant gewisseld.
    De hengelaar met het meeste gewicht van de dag krijgt bovenop zijn geldprijs een extra waardebon.

3. De hulp van derden is toegestaan (voederen, scheppen op de hoge muur).
4. Alle voeder en aas zijn toegestaan, doch geen gekleurde maden.
    Geen beperking op hoeveelheid.
5. Een maximum van 10 brasems per leefnet, dit om de vis te beschermen.
6. Seinen:
         1ste signaal: dertig minuten voor aanvang van de wedstrijd om 10u30- zwaar voederen,

                                maximum tien minuten.
         2de signaal :om 11u00 begin van de wedstrijd.
         3de signaal : vijf minuten voor einde van de wedstrijd. (om 15u55)
         4de signaal :om 16u00 einde van de wedstrijd.
7. Vis gehaakt voor het einde van de wedstrijd, dient ten laatste 15 minuten na het einde van de wedstrijd uit
     het water te zijn.
8. Vis dient niet in de muil gehaakt te zijn.
9. Iedereen dient op de gelote plaats te vissen.
    Elke visser dient aanwezig te blijven tot het einde van de wedstrijd, zoniet wordt die als niet deelnemer
    beschouwd en krijgt 40 punten.
10. Na de weging dient de visser zelf de vis terug te zetten ten einde alles zo vlot mogelijk te laten verlopen.
11. Zuiver gewicht, bij gelijk gewicht wint het kleinste nummer.
      Doe je niet mee aan één of meerdere wedstrijden dan krijg je 40 punten per niet geviste wedstrijd.
12. Het kampioenschap gaat over 6 wedstrijden + een koningschapwedstrijd, die niet meetelt voor het
      kampioenschap.
      De vijf  beste uitslagen komen in aanmerking voor het kampioenschap.
      Wie het kleinste totaal wedstrijdpunten  heeft, wordt kampioen.
      Bij gelijk aantal punten wint diegene met het hoogste gewicht uit de vijf in aanmerking genomen
      wedstrijden.
13. Inschrijvingen tot 09u00 in het clubhuis. Inleg 5 € per wedstrijd.
14. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of schade.

15. Er wordt gevist van 11 uur tot 16 uur.
16. Maximale lijnlengte voor de vaste stokvissers is 5 meter.


Regelmenten voor onze karpervissers

 

Art.1: De karpervissers dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement.

Art.2: De tijdsduur voor het behandelen van een karper moet tot een absoluut Minimum beperkt worden en is
           bovendien gebonden aan volgende voorwaarden:

           - Iedere karpervisser dient in het bezit te zijn van een DEGELIJKE onthaakmat.

           - Alle handelingen met een gevangen karper dienen op of boven deze mat te gebeuren (meten,
             onthaken, wegen en fotograferen).

           - Iedere karpervisser dient ook in het bezit te zijn van een ruime weegzak.

           - Het gebruik van een bewaarzak is TEN STRENGSTE VERBODEN .

Art.3: Het is verboden om montages of technieken te gebruiken waarbij na lijnbreuk de vis in gevaar komt.

Art.4: Het landen van een vis dient te gebeuren met een schepnet dat groot genoeg is.

Art.5: Het gebruik van een boot (zodiac) is verboden, telegeleide boten zijn wel toegestaan.

Art.6: In het kader van inventarisering (terugmeldproject) wordt er gevraagd om alle gevangen vissen  van
           beide zijden te fotograferen (indien mogelijk meten en wegen) en terug te melden aan Monstrey Lander.
           (lander_monstrey@hotmail.com)

Art.7: Iedere karpervisser mag maximum met 3 hengels vissen.

Art.8: Er bestaan geen voorbehouden plaatsen (vaste stekken).
           Eerst komt eerst vist.

Art.9: Alleen vissen op de voorziene genummerde plaatsen, een eigen stek aanleggen is verboden.

Art.10: Er mag geen enkele andere visser gestoord worden zowel naast uw genummerde plaats als aan de
             overkant.

Art.11: Enkel degene die in het bezit zijn van een nachtvergunning (karper) of een 24-uurs vergunning mogen
              vissen tussen 22u en 6u.

Art.12: Indien er een wedstrijd aangekondigd is, moet de karpervisser 2 uur voor aanvang van de wedstrijd de
             plaats verlaten hebben.

Art.13: Er moet altijd iemand aanwezig zijn bij de karperstokken, zodat de vergunning kan getoond worden.

Art.14: De hengelplaats moet na de hengelsessie steeds proper verlaten worden, laat geen vuilnis slingeren.

Art.15: Na 22 uur mag er geen nachtlawaai gemaakt worden.

Art.16: Ongekookte granen of peulvruchten zijn verboden.

Art.17: De wandelpaden moeten altijd vrij zijn.

Art.18: Een jongere beneden de 16-jaar mag 's nachts niet vissen en kan bijgevolg ook geen karpervergunning
             bekomen.

Art.19: Kamperen rond de put is niet toegestaan, tenzij je een nachtvergunning bezit en dus zeker vist.

Art.20: Als nachtverblijf zijn enkel overdekte paraplu's in schutkleuren of bivies toegestaan.

Art.21: Er mag niet vlak naast de fontein en 2 beluchters gevist worden (Wegens staalkabels).

Art.22: Indien er een inbreuk vastgesteld word door zowel de hengelwachter of een bestuurslid op één van de
             bovenvermelde punten dan volgt er een onmiddellijke intrekking van de vergunning zonder weerga.

 

Wedstrijdreglement Palingwedstrijden.

 

1. Elke deelnemer moet in het bezit zijn van een jaarvergunning van 40€, 50€, palingvergunning of karpervergunning.
     plus 5 € voor deelname aan de wedstrijd.

2. Drie lijnen met telkens 1 haak zijn toegelaten.
3. Er zijn 2 signalen:
       1ste signaal: begin van de wedstrijd.
       2de signaal: einde van de wedstrijd.
4. Per gram gevangen paling wordt 1 punt toegekend.
      De wedstrijdwinnaar is deze met het meeste aantal punten.
      De winnaar krijgt 1 wedstrijdpunt, de 2de 2 enz.... Iemand die een wedstrijd niet mee vist krijgt 40 punten.
      De visser(s) met 0 palingen krijgen het aantal punten van de laatste + 2 punten.
      Er zijn 6 palingwedstrijden, de datum van het koningschap wordt nog bepaald.
      Iedereen dient de wedstrijd op tijd te starten en pas op het einde te stoppen anders wordt de 40 punten

      regel toegepast.
5. De paling dient in een doorzichtige plastiek zak aangeboden te worden aan de weger(s).
6. De buurman moet gewaarschuwd worden als er paling gevangen wordt, terwijl die nog aan de haak hangt,
     pas dan is dit een geldige vangst.
     Andere vis moet onmiddellijk teruggezet worden.
7. Er mag met een levend/dood visje gevist worden.
8. Gekleurde maden mogen niet meer gebruikt worden noch als aas noch op de haak.
9. Wees sportief en laat geen vuilnis achter in/of langs de put.
10. Er kan maar tot 19u00 ingeschreven worden.

12. Daar het wedstrijden zijn, waarvan er deelnemers zijn die geen jaarpremie hebben en die alleen maar 5€
       voor de dagpremie en 5€ voor de deelname aan de wedstrijd  betalen is er een eindklassement maar geen
       kampioenschap.

 

Wedstrijd reglement Feeder wedstrijden op dinsdag.


1)  Deelnemers zonder jaarvergunning mogen deelnemen, doch betalen een dagvergunning (5€) plus de inleg

     van 5 € voor deelname aan de wedstrijd.  

     Deelnemers met een jaarvergunning betalen enkel de inleg van 5€.  

2) Er zijn 7 wedstrijden voorzien.
3)  Er is een eindklassement maar geen kampioenschap.
4) Daar het wedstrijden zijn, waarvan er deelnemers zijn die geen jaarpremie hebben en die alleen maar 5€ voor
     de dagpremie en 5€ voor de deelname aan de wedstrijd  betalen is er een eindklassement maar geen
     kampioenschap.
5) Geen Juul, geen match geen swing en dergelijke, dus enkel en alleen Feederen met method of korf.
6) 10 brasems in leefnet.
7) Geen gekleurde maden, geen amorce. Pieren, casters, maden toegelaten alsook knip pieren. Pellets, boilies,
    maïs toegelaten alsook kunstpieren en kunstmaden.
8) Niet voederen met de hand, geen katapult. Alleen voer en aas aanbrengen met de korf of method of spod.
9) Trekking plaatsen om 9 uur stipt.
      1ste signaal om 10u30 voederen.
      2de signaal om 11u00 beginnen vissen.
      3de signaal om 15u55, nog 5 min hengelen.
      4de signaal einde wedstrijd om 16u00.
10) Landen van de vis kan nog binnen 15 min na eindsignaal.
11) Klassement zelfde als bij Engels vissen.
12) Er wordt in 2 sectoren gevist.
13) Verwichte Christiaan en Inghelbrecht Francky zijn de verantwoordelijken voor deze discipline.
14) De visser dient tot het einde van de wedstrijd aanwezig te blijven, zoniet wordt die beschouwd als niet
      deelnemer en krijgt 40 punten.

Wedstrijd reglement Criterium koppel MIX

 

1)Algemeen.
    Het creterium bestaat uit 3 wedstrijden.
                                                     
                                                     

    Gedurende deze 3 Wedstrijden, vis je telkens met dezelfde kameraad,1 persoon vist met de vaste stok en de
    andere persoon vist met de Engelse wijze , het koppel kan tot na de trekking onderling afspreken welke
    viswijze zij zullen hanteren dit is vrij te kiezen per wedstrijd dag, tijdens de wedstrijd mag men niet wisselen.
    1 discipline per kant , d.w.z.: alle vaste stokken op èèn kant en alle Engelse aan de andere kant.
    Bij trekking krijgt het koppel 2 nummers toegewezen 1 hoge kant en 1 lage kant
    Alle 3 de wedstrijden tellen mee voor het eindklassement.

2) Resultaten.

     Er wordt gevist op zuiver gewicht , de weging is op individueel resultaat , uw behaalde plaats of punten
     worden samengeteld met behaalde plaats van uw kameraad.
     Voorbeeld : persoon A vist de 2 de plaats bij de vaste stok,zijn kameraad persoon B vist de 5 de plaats bij de
     Engelse wijze ,dan behaald dit  koppel 7 punten voor het eindklassement .
     Het koppel met het minste punten wint de dagwedstrijd, bij gelijke stand telt het gezamenlijke gewicht van
     het koppel van de dagwedstrijd.
     Voor het eindklassement wint het koppel met het minste aantal punten over de 3 wedstrijden , bij gelijke
     stand wint het koppel met het grootste totale gewicht over de 3 wedstrijden.
     Geen vis = de punten van de laatste met vis + 2 punten in uw sector.
     Niet deelnemen = 40 punten.

3) Signalen

     1ste signaal 10u30 zwaar voederen.
     2de signaal 11u00 aanvang wedstrijd.
     3de signaal 15u55 nog 5 min vissen.
     4de signaal 16u00 einde wedstrijd.

4)Voer en levend aas.

    - Max 2,2 pints ,vers de vase ,maden , casters en pieren.
    - Max 10 liter lokvoer ,leem,pellets.
    - Cuppingset en katapult toegestaan in beide disciplines.
    - Verboden om rode maden te gebruiken.

5) Varia.

    - Vaste stok max 11,5 meter.
    - Engelse wijze minimum op 15 meter van de oever.
    - 2 leefnetten van 4 meter per visser te gebruiken.
    - 10 grote vissen per leefnet.
    - Indien een vis gevangen wordt van meer dan  6 kg, dan moet die direct gewogen worden.

6) Inschrijven.

Per koppel inschrijven voor alle 3 de wedstrijden bij de eerste wedstrijd.
Inschrijven per sms doorsturen naar Franky Inghelbrecht  met vermelding van beide namen vissers tel 0486/064201.
60€ per koppel voor de 3 wedstrijden.

7) Prijzengeld.

Bij iedere wedstrijd word er ½ van de inleg toegekend aan prijzengeld.
Bij het eindklassement word er ½ van het prijzengeld van de inleggen over de 3 wedstrijden + nog een schenking van Joel Meersman van 250€ verdeeld.